Passend onderwijs in het kort

Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat zij er per 1 augustus 2014 voor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden.
Om u als ouder meer informatie te bieden verwijzen wij u naar de volgende websites:

- http://passendonderwijs.nl
- http://www.swvwaterland.nl
- http://www.steunpuntpassendonderwijs.nl
- http://www.cjgedamvolendam.nl
- http://www.sbzw.nl/
 

Balans

Balans is de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie, het Syndroom van Asperger en PDD-NOS. Hieronder leest u waarom Balans zo belangrijk is voor deze ouders, hun kinderen en hun omgeving.

http://www.balansdigitaal.nl
 

Dyslexie

Bij dyslexie gaat lezen, spellen en ook zelf schrijven, gezien de leeftijd en het onderwijsniveau, veel te moeizaam, terwijl iemand wel een gemiddelde intelligentie heeft. Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de leesproblemen kunnen verklaren. Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingsproblemen voorkomen, maar deze komen ook los van elkaar voor.

http://www.steunpuntdyslexie.nl/wat-is-dyslexie/

Om het leesplezier van uw kind te bevorderen biedt Bibliotheek Waterland allerlei tips.
Klik hier voor meer informatie.

http://www.makkelijklezenplein.nl/
 

Dyscalculie

Dyscalculie is een leerstoornis op het gebied van rekenen en ruimtelijk inzicht en is nauw verwant aan dyslexie. Immers, er wordt gerekend met symbolen die bij elkaar getallen vormen (net zoals letters woorden vormen bij geschreven taal).

Er worden drie vormen van dyscalculie onderscheiden: geen cijfers en getallen kunnen lezen of op de juiste manier opschrijven; het op de verkeerde plek plaatsen van cijfers en getallen; de rekenregels niet (meer) beheersen.


Klik HIER voor de website van de hersenstichting
http://www.balansdigitaal.nl/stoornissen/dyscalculie
 

ADHD/ ADD

De afkorting ADHD staat voor Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. In het Nederlands: aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Kinderen met ADHD hebben vaker en sterker dan de meeste andere kinderen problemen met: Bij kinderen die niet hyperactief zijn wordt vaak gesproken van ADD.

https://www.balansdigitaal.nl/stoornis/adhd/?post-type=magazine
http://www.adhdenjij.nl/

Autisme (ASS  0.a. Asperger/PDD-NOS)

Een autismespectrumstoornis (ASS) is een ontwikkelingsstoornis waarbij de informatieverwerking in de hersenen verstoord is. ASS begint op jonge leeftijd en speelt het gehele leven een rol. Het heeft gevolgen voor vele aspecten van het leven, zowel voor het kind als zijn omgeving. Vaak gebruikt men de term autisme als men eigenlijk een autismespectrumstoornis bedoelt. (Klassiek) autisme is echter een vorm van ASS. Andere vormen zijn: het syndroom van Asperger en PDD-NOS.

https://www.balansdigitaal.nl/stoornis/asperger/?post-type=magazine
https://www.balansdigitaal.nl/stoornis/pdd-nos/?post-type=magazine
http://autiplan.nl/starten-met-autiplan
 

Sociaal-emotionele ontwikkeling

De sociaal-emotionele ontwikkeling omvat een groot en complex gebied binnen de algehele ontwikkeling van het kind. Daarom is het niet makkelijk dit in een eenduidig kader te plaatsen. Het ontwikkelen van emoties, het zelfbeeld, temperament, motivatie en de hechting van het kind, spelen allemaal een rol in de sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast hangt de ontwikkeling nauw samen met andere ontwikkelingsgebieden zoals de motorische-, biologische- en cognitieve ontwikkeling.

http://www.kijkopontwikkeling.nl/problemen/sociaal-emotionele-ontwikkeling/wat-is-sociaal-emotionele-ontwikkeling.html
 

Faalangst


Elk kind is wel eens bang om te falen. En dat is ook helemaal niet erg, want het werkt juist motiverend. Pas als het kind ergens heel erg bang voor is, of de angst is niet realistisch, is er sprake van faalangst. Ook als het kind zichzelf blokkeert in plaats van motiveert.

http://www.gedragsproblemen-kinderen.info/faalangst
 

Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid is de aanleg om tot uitzonderlijke prestaties te komen. 
Hoogbegaafdheid is dus meer dan intelligentie, want dat is slechts de score uit een intelligentieonderzoek. Bij hoogbegaafden is sprake van een IQ boven de 130, dit is het geval bij circa 2,5% van de mensen. Naast een hoge intelligentie spelen ook persoonlijkheidsfactoren een rol, zoals creativiteit en doorzettingsvermogen. De sociale omgeving heeft een grote invloed op de ontwikkeling van de hoogbegaafde, zowel in positief als in negatief opzicht. De drie belangrijkste sociale omgevingen zijn school, ontwikkelingsgelijken en het gezin.

http://wij-leren.nl/kenmerken-hoogbegaafdheid.php
http://blink-uit.nl/ouders/inleiding/
 

Behandelaars in de regio

http://www.kinderpraktijksamsam.nl/welkom/

http://www.praktijkkinderspel.nl

http://www.decooperatie.nl/

https://www.edamfysiotherapie.nl/kinderfysiotherapie/

http://www.logopediepraktijkenwaterland.nl/index.php/stoornissen/edam/
 
Mist u nog informatie over een onderwerp of heeft u een tip voor een boek of site, meldt dat dan bij  administratie@piramideedam.nl