Onze visie

Voor toekomstmakers...

De Piramide is een kleine basisschool waar iedereen welkom is! Iedereen op school wordt gezien! Wij bieden de kinderen op De Piramide goed onderwijs aan. Naast het vergaren van belangrijke basiskennis zoals taal en rekenen richten we ons op vaardigheden die nu én in de toekomst onmisbaar zijn, zoals samenwerken, creativiteit, kritisch denken, onderzoeken, ondernemen en communiceren. Vanuit hoge verwachtingen werken wij met heldere leerdoelen en een duidelijke onderwijsstructuur. Kinderen leren daardoor verantwoordelijkheid te krijgen en te nemen voor hun leerproces. Dit kan alleen met betrokkenheid van leerkrachten, leerlingen én ouders! Naast het leren zijn wij een Vreedzame School. Dit betekent dat wij de goede omgang met elkaar binnen en buiten school heel belangrijk vinden. Vanuit respect voor elkaar; iedereen is verschillend!

Missie
De missie van obs de Piramide is om als één team, bestaande onderwijsmedewerkers aan de hand van de kernwaarden 'Vertrouwen', 'Verbinden' en 'Meesterschap' een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de basisvaardigheden van kinderen, zodat zij als kritische wereldburgers een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.

Visie
Obs de Piramide biedt een veilig pedagogisch klimaat als basis voor leren. Medewerkers, kinderen en ouders vormen samen een mini-maatschappij, die dient als oefenplaats voor onze kinderen en waar het maken van fouten nodig is om tot leren te komen. Zij werken als partners samen op basis van wederzijds respect en voelen zich gezien en gewaardeerd We bieden kinderen de ruimte om zelf te ontdekken en verantwoordelijkheid leren nemen voor de keuzes die zij maken.

De kernwaarden:

Vertrouwen
• We bieden een veilige omgeving met een fijne, rustige sfeer waar plezier wordt gemaakt.
• We werken samen aan een doorgaande lijn door van en met elkaar te leren.
• We hebben vertrouwen in onszelf, elkaar, onze kinderen en ouders.
• We organiseren en communiceren goed en transparant.

Verbinden
• Medewerkers, kinderen en ouders voelen zich verbonden met obs de Piramide als mini maatschappij. Er heerst een sterk 'wij-gevoel'.
• We verbinden heden en toekomst door een breed en eigentijds aanbod.
• We verbinden mensen, culturen, ideeën en opvattingen.
• We gaan verbindingen aan met partners die vanuit hun expertise een bijdrage leveren.

Meesterschap
• We hebben hoge verwachtingen van onszelf en kinderen en stellen eisen.
• We hebben een professionele cultuur waarin ruimte is om te groeien en ontwikkelen.
• We zijn een lerende organisatie waarin van en met elkaar leren centraal staat.
        o We maken gebruik van de kennis en expertise van medewerkers
        o Medewerkers worden uitgedaagd zich te blijven ontwikkelen
        o We maken gebruik van de expertise van onze partners.


 

Ouders aan het woord

"De groepen zijn klein waardoor de leerlingen meer aandacht krijgen."