Uw kind onze zorg

De ontwikkeling van uw kind wordt nauwlettend gevolgd. Mede door de afname van de CITO-toetsen krijgen we inzicht in de leervorderingen. Als een kind specifiek onderwijsaanbod behoeft, dan bieden wij dit aan onder het motto: Zo dichtbij mogelijk en zo vroeg mogelijk. We willen dat een kind bij ons op de juiste plaats is en toetsen dit aan de volgende criteria:
  • Een kind moet zich op school prettig voelen en zich ontwikkelen.
  • De groep moet zich prettig voelen en zich ontwikkelen.
  • De leerkracht moet zich prettig voelen en zich ontwikkelen.
Basisondersteuning
Soms zijn de onderwijsbehoeften van een leerling zo complex, dat er meer ondersteuning nodig is dan wij als basisschool kunnen bieden. De school is dan in de gelegenheid om ondersteuning aan te vragen bij het regionale Samenwerkingsverband Waterland. Het ondersteuningsarrangement geeft het antwoord op de vraag wat een leerling, de school en de ouders nodig hebben, zodat de leerling zich optimaal kan ontwikkelen. 

Plusklas
Op school bieden we leerlingen de mogelijkheid op een verlengde schooldag in de vakken rekenen en begrijpend lezen. Dit is voor leerlingen die nog een klein extra zetje nodig hebben om een bepaald niveau te halen. De verlengde schooldag wordt aangeboden op initiatief van school en in overleg met de ouders en het kind.

Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Het onderwijsaanbod én ambitie voor de Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE) is bij ons vastgelegd in een beleidsplan. We hebben goed overleg met Gemeente Edam- Volendam als het gaat om het beleid.
In de praktijk betekent dit dat we contact opnemen met de peuterspeelzaal , vluchtelingenwerk of andere relevante instanties om er zorg voor te dragen dat we kinderen vanaf de start onderwijs bieden dat aansluit bij hun ontwikkelingsniveau. We werken met een VVE programma en onze ambitie is dat alle kinderen uit groep 2 goed doorstromen naar groep 3.
Vanuit de inspectie is er een bezoek geweest om de VVE bij ons op school te bekijken en beoordelen. Op alle punten hebben wij hierin voldoende gescoord. Via de volgende link Kwaliteitsonderzoek Voor- en Vroegschoolse Educatie.PDF is het inspectierapport in te zien.

Speciaal basisonderwijs (sbo) of speciaal onderwijs (so)
Als de ondersteuningsbehoefte buiten de mogelijkheden van de school vallen, zal plaatsing op het sbo of so aangevraagd worden altijd in overleg met ouders/verzorgers.

Hoe werkt het bij meer dan gemiddelde begaafdheid van uw kind?
Uw kind ontwikkelt zich heel snel en makkelijk? Heeft hij of zij belangstelling en kennis die leeftijdsgenootjes nog lang niet hebben? Voor leerlingen met een grote ontwikkelingsvoorsprong bieden wij extra stimulans en uitdaging, omdat wij ons er van bewust zijn dat zij onderwijs nodig hebben dat aansluit bij hun leerbehoeftes, tempo en leerstijl. Dit betekent dat de leerling van het minder aandacht besteed aan het reguliere werk  en uitdagender werk krijgt aangeboden. Indien wij onvoldoende uitdaging kunnen bieden, bestaat de mogelijkheid om een dagdeel onderwijs te volgen in de Bovenschoolse Plusklas VOSTOK. Een onafhankelijke toelatingscommissie bepaalt of de door school aangemelde leerling wordt toegelaten.

Kinderen met een beperking
Ouders van kinderen met een handicap, een beperking of en meer specifieke ondersteuningsbehoefte geven er soms de voorkeur aan om hun kind te plaatsen op een reguliere basisschool. De Piramide wil graag ieder kind welkom heten, maar kent ook haar grenzen. Centraal staat het belang van het kind en de mogelijkheden van de school om het ontwikkelingsproces van het kind te kunnen ondersteunen. Iedere aanvraag zal met de ouders en eventuele deskundigen zorgvuldig besproken worden.

Leerkrachten aan het woord

"Bevlogen leerkrachten, elk kind wordt gezien!"