Ouderbetrokkenheid

Op de Piramide is door de kleinschaligheid van de school een grote mate van ouderbetrokkenheid. Er is een actieve ouderraad. Deze ouderraad helpt het schoolteam bij het organiseren van onder andere schoolreisjes, het versieren van de school bij de diverse feesten in het jaar, sportdagen, sponsorrun, et cetera. De ouderraad komt een aantal keer per jaar bijeen met een delegatie van het schoolteam.

Op school is er ook een betrokken medezeggenschapsraad (MR). Deze bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. De MR is betrokken bij de organisatie van het onderwijs, de jaarindeling en andere schoolzaken. 

Communicatie
Wij communiceren open en transparant met ouders over de ontwikkeling van hun kind(eren). De dialoog met ouders is belangrijk om de ontwikkeling goed te kunnen begeleiden. Als ouders vragen of opmerkingen hebben, staan de deuren van leerkrachten en directie altijd open om samen het gesprek daarover te voeren. Daarnaast hebben wij gedurende het schooljaar een aantal vaste contactmomenten
  • Informatieavond aan het begin van het schooljaar waarop de leerkrachten ouders informeren over de werkwijze in de klas en het jaarprogramma. Ook geïnventariseerd voor welke activiteiten er ondersteuning van de ouders wordt verwacht.
  • Wij streven ernaar dat de gesprekken over de kinderen zoveel mogelijk in aanwezigheid van het kind te voeren. Aan het begin van het schooljaar voert de leerkracht met iedere ouder in aanwezigheid van het kind een startgesprek. Naast kennismaken heeft dit gesprek ook als doel om de wederzijdse verwachtingen en behoeftes vast te stellen. Na afloop van dit gesprek wordt afgesproken hoe het contact in de rest van het jaar zal verlopen. In de regel is er drie keer per jaar een voortgangs- of rapportgesprek.
Ouders worden geïnformeerd over de activiteiten en ontwikkelingen op de school door:
  • Het digitale ouderportaal voor de dagelijkse communicatie tussen school/leerkracht en de ouders.
  • Nieuwsbrief De PIPO eenmaal in de twee weken over de nieuwe ontwikkelingen op school.
  • De jaarlijkse schoolgids met uitgebreide informatie over ons onderwijsaanbod.

Ouders aan het woord

"Diversiteit, gedreven leraren, gemoedelijke sfeer!"