Ouderbetrokkenheid

Op obs de Piramide hebben ouders en medewerkers elkaar nodig voor de succesvolle ontwikkeling van het kind. 
Kinderen leren beter en gaan met meer plezier naar school wanneer ouders betrokken zijn bij de school. Persoonlijk contact tussen ouders en leerkracht of pedagogisch medewerker - waarbij zij 'zij aan zij' staan, bevordert het vertrouwen in elkaar. 

Taakverdeling
 • Onderwijs is een primaire verantwoordelijkheid van de afdeling onderwijs. Het onderwijsteam is verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de lessen en de 'opvoeding binnen school'. He team beslist over lesmateriaal, instructie, feedback, de plaats van de leerlingen in de groep, gedragsregels, overgang en zitten blijven, groepsindeling, advies VO, etc.
 • Opvoeden is een primaire verantwoordelijkheid van ouders. Ouders bepalen zaken als religie, kleding, sociaal gedrag, tijdstip van het naar bed gaan en opstaan, vrijetijdsbesteding etc. Ze bereiden hun kind goed voor op school en zorgen voor een thuissituatie die gunstig is voor leren en gedrag op school.

Samenwerken
Samenwerken betekent meer dan elkaar informeren, want dat is eenrichtingsverkeer. Het betekent dat ouders meedenken en meedoen in het ontwikkelingsaanbod van hun kind: tweerichtingsverkeer. Zowel medewerkers van obs de Piramide als ouders investeren hierin. Beiden zijn verantwoordelijk voor een prettige sfeer. Elkaar serieus nemen, goed luisteren, je in de ander verplaatsen, begrip tonen en wederzijds respect staan centraal, evenals openheid en gelijkwaardigheid. Dat is te merken aan taalgebruik en lichaamstaal. Ouders en medewerkers van OBS De Piramide zijn educatieve partners. Daarom praten ze zoveel mogelijk met elkaar en zo min mogelijk over of tegen elkaar. 

 • Ouders hebben een gemeenschappelijk belang.
 • Een ieder heeft een eigen rol in verantwoordelijkheid.
 • Elk gesprek heeft duidelijke doelen.
 • Positieve ontwikkelingen en zorgen komen aan bod.
 • Het gedrag van een kind kan binnen de school anders zijn dan thuis.
 • Vanuit een analyse worden doelen geformuleerd.
 • Onderwijsbehoeften en ondersteuningsbehoeften van het kind en  leerkracht, pedagogisch medewerker en ouders zijn onderwerp van gesprek.
   
Medezeggenschapsraad (MR) OBS De Piramide
De school heeft een MR.  Deze bestaat uit personeelsleden en ouders. De MR vergadert zo'n 6 keer per jaar en heeft de volgende taken: 
 • De MR ontvangt jaarlijks de begroting en de beleidsplannen, zodat het op de hoogte is van de hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en weet hoe de school ervoor staat.
 • De MR heeft instemmingsrecht op het schoolplan dat eens per 4 jaar wordt gemaakt door het team van de school. 
 • De MR heeft het recht het bestuur te adviseren over hoofdlijnen van de begroting en over aanstelling of ontslag van de leiding, over nieuwbouw of een belangrijke verbouwing.
In het medezeggenschapsregelement van een MR is vastgelegd hoe vaak de MR van samenstelling wisselt en hoe lang iemand zitting kan nemen in de MR. 

Contact met de MR: mr.piramideedam@opspoor.nl 

Ouderraad (OR) OBS De Piramide
Alle activiteiten rondom feestdagen, sport & spel, schoolfotograaf, etc. worden door de ouderraad georganiseerd in samenspraak met een teamlid van OBS De Piramide die als vertegenwoordiger van het team fungeert. De activiteiten van de ouderraad worden bekostigd vanuit de vrijwillige ouderbijdrage die jaarlijks door de ouderverraad geïnd wordt. 

Ouders worden binnen OBS De Piramide gevraagd om te helpen bij verschillende activiteiten.
 • Deelname ouderraad of MR.
 • Deelname aan de organisatie van de Kinderboekenweek, Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Paasfeest, Iftarviering.
 • Helpen bij creamiddagen, spelletjesmiddagen, excursies, uitstapjes, schoolreis.
 • Helpen bij flitsen, lezen of andere ondersteunende inhoudelijke taken in de klas. 
 • Meefietsen naar excursies, sportdagen of uitstapjes. 

Contact met de OR: or.piramideedam@opspoor.nl 

Communicatie
Wij communiceren open en transparant met ouders over de ontwikkeling van hun kind(eren). De dialoog met ouders is belangrijk om de ontwikkeling goed te kunnen begeleiden. Als ouders vragen of opmerkingen hebben, staan de deuren van leerkrachten en directie altijd open om samen het gesprek daarover te voeren. Daarnaast hebben wij gedurende het schooljaar een aantal vaste contactmomenten
 • Informatieavond aan het begin van het schooljaar waarop de leerkrachten ouders informeren over de werkwijze in de klas en het jaarprogramma. Ook geïnventariseerd voor welke activiteiten er ondersteuning van de ouders wordt verwacht.
 • Wij streven ernaar dat de gesprekken over de kinderen zoveel mogelijk in aanwezigheid van het kind te voeren. Aan het begin van het schooljaar voert de leerkracht met iedere ouder in aanwezigheid van het kind een startgesprek. Naast kennismaken heeft dit gesprek ook als doel om de wederzijdse verwachtingen en behoeftes vast te stellen. Na afloop van dit gesprek wordt afgesproken hoe het contact in de rest van het jaar zal verlopen. In de regel is er twee keer per jaar een voortgangs- of rapportgesprek.
Ouders worden geïnformeerd over de activiteiten en ontwikkelingen op de school door:
 • Het digitale ouderportaal voor de dagelijkse communicatie tussen school/leerkracht en de ouders.
 • Nieuws vanuit de directie over o.a. de nieuwe ontwikkelingen op school gaan via het ouderportaal. 
 • De jaarlijkse schoolgids met uitgebreide informatie over ons onderwijsaanbod.

Leerlingen aan het woord

"Werken vanaf groep 3 veel met onze Chromebooks."