Verlofregeling

Richtlijnen verlof (vrijstelling van schoolbezoek) buiten de schoolvakanties.                              

1.       Extra verlof in verband met religieuze verplichting (art.13)
Als richtlijn geldt dat voor het vervullen van plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Het verzoek hiertoe dient u minimaal minimaal 2 dagen van tevoren in bij de directeur van de school.
 
2.       Verlof (art. 13a)
Bij wijze van uitzondering kan de directeur van de school voor ten hoogste 10 schooldagen extra verlof verlenen voor de gezinsvakantie buiten de schoolvakanties.
Een verzoek om extra verlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal 8 weken tevoren bij de directeur van de school te worden ingediend.
 
§         Extra vakantieverlof is wettelijk uitsluitend mogelijk als een kind vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders slechts buiten de regulier vastgestelde schoolvakanties op vakantie kan gaan. Hierbij moet gedacht worden aan beroepen in de agrarische, de horeca of de toeristische sector. Er dient een werkgeversverklaring te worden overlegd waaruit blijkt dat door de specifieke aard van het beroep geen verlof binnen de officieel vastgestelde schoolvakanties mogelijk is. Tevens dient de verlofperiode van de betrokken ouder vermeld te worden. Voor een extra (wintersport) vakantie of een langer bezoek aan het geboorteland van de ouders mag wettelijk geen toestemming worden verleend!!
 
§         Het extra vakantieverlof mag, binnen deze voorwaarden:
§         éénmaal per schooljaar worden verleend;
§         niet langer duren dan 10 schooldagen of te wel 2 lesweken;
§         niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.
 
 
3.       Gewichtige omstandigheden (art.14), 10 schooldagen per schooljaar of minder
Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die veelal buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Een verzoek dient u vooraf of uiterlijk binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering bij de directeur van de school te worden ingediend. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan:
§         het voldoen van een wettelijke verplichting, zolang dit niet buiten de lesuren kan;
§         verhuizing (1 dag);
§         huwelijk van familieleden (1 dag als dit binnen de woonplaats plaatsvindt, anders 2 dagen);
§         ernstige ziekte van familieleden;
§         bevalling van de moeder/verzorgster;
§         overlijden van ouders(4 dagen), van (groot)ouders of broers/zussen (2 dagen), van ooms/tantes of neven/nichten (1 dag);
§         jubileum (huwelijk of als werknemer) van familieleden (1 dag);
§         andere belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.
 
Onder familieleden worden begrepen bloed- en aanverwanten, met name (groot)ouders, (schoon)broers/zussen, directe ooms/tantes en directe neven/nichten (1e tot en met de 4e graad).
 
De volgende situaties zijn geen ‘andere gewichtige omstandigheden’:
§       familiebezoek in het buitenland
§       vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding
§       lang weekend of midweek met het gezin, familieleden of vrienden
§       vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
§       een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan
§       eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte
§       verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.
 
4.       Gewichtige omstandigheden (art.14), meer dan 10 schooldagen per schooljaar
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3 van de Leerplichtwet 1969 voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient minimaal 8 weken tevoren, via de directeur van de school, aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling te worden voorgelegd.
 
Het verlof kan bijvoorbeeld worden verleend indien:
§         De ouders een verklaring van een arts of een maatschappelijk werk(st)er kunnen overleggen waaruit blijkt dat verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale omstandigheden van één van de gezinsleden.
 
Ongeoorloofd verzuim
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.
 
Vragen?
Mocht u, na het lezen van bovenstaande, nog vragen hebben, neemt u dan contact op met de directeur van de school of met de leerplichtambtenaar van uw woongemeente.
Telefoonnummers Leerplicht Gemeente Edam-Volendam: 0299 398339 / 298387