Verlof buiten de vakanties om
In de Leerplichtwet staat dat ouders of verzorgers van een leerplichtig kind ervoor moeten zorgen dat een kind naar school gaat. De Leerplichtwet stelt het volgende: De leerplicht voor een kind begint op vijfjarige leeftijd. Om precies te zijn op de eerste schooldag van de maand na de maand waarin het kind jarig is. Op het moment dat kinderen vier jaar worden mogen ze naar school.
Extra verlof om bijvoorbeeld buiten het drukke seizoen op vakantie te gaan, of om langer bij familie in het buitenland te kunnen blijven, is niet mogelijk.

Vakantieverlof
Alleen wanneer het vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan, kan eenmaal per schooljaar door de schoolleiding vrij worden gegeven voor extra vakantie. Indien van toepassing moet bij uw aanvraag een werkgeversverklaring gevoegd worden waaruit dit blijkt.
Verder is het belangrijk om te weten dat:
* de aanvraag minimaal acht weken van tevoren schriftelijk bij de directie moet ingediend worden;
* het aanvraagformulier vrijstelling van schoolbezoek kunt u bij de directeur verkrijgen;
* de verlofperiode ten hoogste tien schooldagen mag beslaan;
* de verlofperiode niet in de eerste twee weken van het schooljaar mag vallen;
* als de aanvraag gewichtige omstandigheden (omstandigheden gelegen buiten de wil van de leerling en ouders) van meer dan tien schooldagen betreft, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de woongemeente. Laat u door de school informeren welke situaties onder gewichtige omstandigheden vallen.

Om zicht te houden op het verzuim dient u ook voor vierjarigen verlof aan te vragen.

Vergeet niet om rekening te houden met de vakantiespreiding, waardoor de vakanties elk jaar op een ander tijdstip kunnen vallen. Het jaarlijkse vakantierooster is op school en via de website verkrijgbaar.

Bezwaar en beroep.
Als u het met een genomen beslissing niet eens bent, kunt u een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij de schoolleiding (in geval van een verlofaanvraag voor tien schooldagen of minder) of de leerplichtambtenaar van uw woongemeente (in geval van een verlofaanvraag van meer dan tien schooldagen).

Ongeoorloofd verlof
Verlof dat wordt opgenomen zonder dat daar toestemming voor is verleend door de schoolleiding of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De schoolleiding is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden, die procesverbaal kan opmaken. Tot ongeoorloofd verzuim behoort ook het regelmatig te laat komen.

Verlof voor bezoek aan huisarts, ziekenhuis, therapie of tandarts
o’n bezoek hoeft u slechts mee te delen aan de betrokken leerkracht. We vragen u wel om dergelijke afspraken zoveel mogelijk voor of na schooltijd te maken.