Notulen MR- vergadering OBS De Piramide

 
Datum: 23 september 2014
Aanwezig: Bert (voorzitter), Sandra, Jolanda, Wijnanda, Jur, Björn, Janneke en Hanneke (notulist)
Afwezig: Annedien
 
  Actie door wie?
1/2.  Opening en notulen vorige vergadering
      Toevoegingen/aanpassingen notulen 21/08/’14:
 • Cyberpesten: folders zijn niet meer te vinden.
 • Probleem toiletten gymzaal: is afgehandeld door de gemeente.
 • Notulen nieuwe leden MR: de nieuwe MR-leden hebben de notulen van vorig schooljaar ontvangen.
 • Bord met foto’s team, MR-leden, OR-leden: is besproken door Sandra met Jur en Margriet à wordt opgepakt.
Annedien zal de foto’s maken.
 • Uitnodigen GMR-lid: Bert zal iemand van de GMR uitnodigen.
 • Schoolgids: is goedgekeurd.
 
Opmerking Jolanda wat betreft de notulen: graag achter de     notulen een actie/besluitenlijst toevoegen die steeds geactualiseerd kan worden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annedien
Bert
 
3.  Vergaderingen MR in dit schooljaar
De vergaderdata van de MR voor het komende schooljaar zijn:
 • Dinsdag 18 november 2014 (was 19/11)
 • Dinsdag 27 januari 2015
 • Dinsdag 14 april 2015 (was 08/04)
 • Dinsdag 9 juni 2015
 
4.  Post/ email
 • Op 6 oktober is de dag van de leerkracht. Wij doen hier als school verder niets aan. De leerlingen verwennen de leerkrachten al enorm met juffen-/meesterdag.
 • GMR- vergaderdatum: op 28 oktober is er een achterbanbijeenkomst van de GMR.
Marit Visser (ouder) en Ina Wilhams (leerkracht) zijn onze contactpersonen vanuit de GMR.
Bert zal de contactpersonen uitnodigen om een keer bij onze vergadering aan te schuiven (zie ook notulen 21/08/14).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bert
5.  Uitkomsten ouderenquête/ vervolg brief 2 juli
De oudergeleding van de MR heeft de uitkomsten van de ouderenquête kritisch bekeken en is tot zo goed als dezelfde aandachtspunten gekomen als Jur:
 • Gedrag leerling t.o.v. elkaar.
 • Lesstof: niet alle leerlingen worden voldoende uitgedaagd.
 • Opvoedkundige aanpak
 • Computerruimte
 • Overblijf
 • Vertrouwenspersoon niet duidelijk
 • Huiswerkbegeleiding: duidelijk maken wat er aan huiswerk wordt gedaan in groep 7 en 8 (hanteren agenda).
Als zeer positief werd de relatie leerling-leerkracht ervaren!
 
De speerpunten van school voor dit schooljaar pakken een aantal van bovenstaande aandachtspunten aan:
 • Gewenst én ongewenst gedrag: traject met ondersteuning van een deskundige vanuit de schoolbegeleidingsdienst.
Opzetten van een schoolbrede aanpak met gedragskaartjes e.d. à wordt op dit moment uitgewerkt door de werkgroep gedrag.
 • Ouderbetrokkenheid: verbeteren van de ouderbetrokkenheid en het samenwerken/communicatie tussen school en thuis (werkgroep ouderbetrokkenheid).
 • Passend onderwijs
 • Differentiëren naar boven: traject met ondersteuning van deskundigen vanuit het project Laika/Vostok (meer uitdaging/ andere aanpak begaafdere leerlingen).
 
Jur neemt het punt ‘overblijf’ mee.
Annedien wordt vertrouwenspersoon; dit zal in de Pipo worden vermeld.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jur
Jur/ Annedien
6.  Werkgroep ouderparticipatie
Op maandag 29 september a.s. zal de werkgroep in de nieuwe samenstelling voor het eerst bij elkaar komen (vorig schooljaar alleen teamleden, nu ook ouders).
 
 
7.  Werkgroep positieve benadering
Sandra zal deze werkgroep nieuw leven inblazen.
Wellicht kunnen er nieuwe leden worden toegevoegd.
Binnen de school moet dit onderwerp ook weer herhaald/belicht worden.
Binnen de school wordt er nu al wel adequater gehandeld:
signalerenà direct actie.
Het leerling-parlement kan ook bij dit onderwerp worden betrokken.
 
 
Sandra
 
 
 
 
 
Annedien (voorzitter leerling-parlement)
8.  Personeelszaken
Geen nieuws.
 
 
9.  Invoering SOP
Sinds dit schooljaar hebben wij een ‘ondersteuningsadviseur’ (psycholoog vanuit de schoolbegeleidingsdienst).
Zij komt om de vier/vijf weken een dagdeel bij ons op school om op allerlei vlakken ondersteuning te bieden (denk aan; bespreken van individuele leerlingen met de IB’ers – ondersteuning van leerkrachtgedrag- signaleren, e.d.).
De ondersteuningsadviseur zit ook 3x per jaar als lid bij ons ondersteuningsteam.
Haar ondersteuning is gericht op preventie en het versterken van de structuur.
 
 
10. Formatie
Op 1 oktober zal de leerling-telling voor komend schooljaar plaatsvinden. Vorig schooljaar hadden wij 275 leerlingen, nu 225!
We krimpen flink, doordat er grote groepen de school “uitgroeien”. Die leerlingen komen er ‘aan de onderkant’ niet binnen.
 
 
 
 
11.   Verdere ontwikkelingen
 • Zorgelijk: hangjeugd op plein en bij de DEEN. Dit zijn leerlingen van de Piramide.
De judo heeft hier op vrijdagmiddag ook overlast van; onveilige situatie. De judoleraar heeft zelfs aangegeven zijn lessen naar de Botter te willen verplaatsen.
Jur heeft hier ook een gesprek over gehad met een ouder.
Advies Jur: brede discussie met gemeente,politie en ouders.
Suggestie vanuit MR:  MR en school verzorgen een brief aan ouders.
 • SMW (schoolmaatschappelijk werk); zal op school spreekuren gaan verzorgen voor ouders.
 • Er zijn 15 tablets aangeschaft. Voorlopig worden deze tablets in groep 8 ingezet.
In de toekomst zullen de computers uit de gemeenschapsruimte verdwijnen.
 • Logo: inmiddels hangen de nieuwe borden en zijn de rapportmappen aangeschaft.
 • Invulling inloopavond 09/10: de oudergeleding van de MR denkt na over de invulling op deze avond.
 • Jeugdbeleid: per 01/01/’15 valt dit beleid onder de gemeente.
De gemeente Edam-Volendam is hierin heel actief.
Hoe dit beleid er verder uit komt te zien is voor school nog niet helemaal duidelijk.
De contactpersoon vanuit de gemeente is bij ons bekend.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MR
12.  GMR
Zie punt 2 en punt 4.
 
 
13. Rondvraag en afsluiting
Geen
 
 
Volgende vergadering: Dinsdag 18 november 2014 – 19.30u
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VERSLAG VAN MR-VERGADERING VAN 4 JUNI 2014.


Agenda:
De agenda wordt conform voorstel afgewerkt.
 
Notulen van 22 april 2014.
Toevoeging aan vakantierooster: scholen hebben een zekere mate van vrijheid om vakanties te plannen. Er zijn drie vakanties die worden vastgesteld door het ministerie nl. de zomervakantie de kerstvakantie en de meivakantie
 
Post:

beantwoorden van de brief gebeurt door de directie (Jur in dit geval)
Jur meldt dat er regelmatig gesprekken plaatsvinden tussen leerkracht en ouders. Jur heeft ook een gesprek gehad met mw. Wissels nl.
op maandag 3 juni 2014. beantwoord door de medezeggenschapsraad. Zie agendapunt GMR
 
MR - verkiezingen.
Beide kandidaten was nagenoeg gelijk (26 om 24)
Besloten wordt om beide ouders te laten toetreden tot de mr.
Dat betekent dat de oudergeleding met een meerderheid vertegenwoordigd is in vergelijking tot de personele geleding.
Er zal een oproep in het team worden gedaan voor een mogelijke kandidaat zodat beide geledingen door 4 personen worden vertegenwoordigd.
Is er geen kandidaat in het team, dan zal de kandidaat voor de oudergeleding met het minste aantal stemmen GEEN STEMRECHT hebben. (dat is W.B.)
Deze passage in de notulen wordt als bijlage aan het reglement toegevoegd.
ACTIE JUR
 
Personele zaken / formatie / financiële situatie.
Jur geeft uitleg over de materiële en personele baten en lasten.
Beide zaken moeten geen overschrijdingen kennen. Dat is ook niet het geval.
Behalve de lasten m.b.t. de dependance zijn op onze overzichten te zien maar drukken niet op onze begroting.
Groepsindeling voor het schooljaar 2014 – 2015 wordt door de medezeggenschapsraad als positief beoordeeld.
 
 
Vertrek van enkele leerlingen.
Twee leerlingen vetrekken naar de nieuwe school in Monnickendam nl.
De Verwondering. Ouders hebben in een gesprek aangegeven dat de reden niet uit onvrede voortkomt maar uit het feit dat het onderwijs dat op de Verwondering zal worden gegeven beter past bij hun kinderen.
Noot: Beide ouders (leerlingen groep 6) hebben al van het begin van de vorming van groep 6 (door samenvoeging van 2 aparte groepen in het verleden) grote problemen met de grootte en hebben dit ook regelmatig geuit.
  
 
Invoering SOP
SOP staat op onze website. Volgend schooljaar zal er regelmatig geëvalueerd worden op inhoud.
 
 
Werkgroep positieve benadering.
Anti - pestmethode: we wachten de  ontwikkelingen af.
Op dit moment is cyberpesten een hot item in groep 8.
Folders die onlangs aangeschaft zijn moeten opnieuw aangeschaft worden.
ACTIE JUR
 
Schoolfeest 12 juni 2014.
De organisatie is rond.
 
Gezonde voeding en beweging.
Op donderdag 19 juni wordt het certificaat lekker Fit uitgereikt.
 
Brede School – aanbod kinderactiviteiten.
Dit zal in het schooljaar 2014 – 2015 voortgezet worden op dezelfde wijze als dit schooljaar.
 
GMR
Er zijn op 12 mei jl verkiezingen geweest. Onze MR heeft daar niet op gereageerd.
Notulen van onze MR worden naar de GMR gestuurd.
Voor de 2e mr in september wordt een lid van de GMR uitgenodigd.
 
Zandbak.
Brief over de zandbak van C. de Graaf wordt beantwoord door de voorzitter.
 
De eerste vergadering in het schooljaar 2014 – 2015.
Deze vindt plaats in het Damhotel op donderdag 21 augustus 2014.
Agendapunten in ieder geval

 
Rondvraag.
Gymzaal: de toiletten zijn niet schoon en de laatste tijd erg nat.
ACTIE: JUR
 
Informatieavond: nieuwe invulling. Team komt met voorstel
ACTIE: TEAM
 
Overleg OR – MR
Twee keer per jaar
 
Werkgroep ouderbetrokkenheid:
Uitbreiden met een lid van de OR en de MR
 
Invulling algemene ouderavond.
Uitwerken 1ste of 2e vergadering in overleg met de werkgroep ouderbetrokkenheid / directie / team
 
Jur Beugel (juni 2014)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Notulen MR- vergadering OBS De Piramide
 

Datum: 22 april 2014

Aanwezig: Bert (voorzitter), Sandra, Jur, Annedien, Janneke en Annedien (notulist)
 

  Actie door wie?
1/2.  Opening en notulen vorige vergadering
 • Drie ouders hebben zich als kandidaat MR-lid aangemeld. Bert vraagt bij Margriet na of er eventuele meerdere kandidaten zich beschikbaar hebben gesteld.
Procedure:
Openbaar maken van nieuwe kandidaten.
Kennismaking d.m.v. voorstellen via de pipo (6 mei)
Vervolgens verkiezingen.
De laatste MR vergadering nieuwe kandidaat mee laten draaien.
 • N.a.v. de enquête,48% van de ouders heeft de enquete ingevuld. De definitieve uitslag is voor de zomervakantie bekend.
 • Notulen van de MR, na vaststelling op de site
 • Aanschaf tablets. Nadere info volgt, contact loopt via Margriet.
 • Nieuwe borden Piramide aan de muur met logo. Ontwikkelingen nog in gang, wordt vervolgd.
 • Groepspagina’s. Alle groepen zijn actief bezig met het invullen hiervan.
 • Antipest programma KIVA blijft staan het wachten is nu op de resultaten. Leefstijl loopt binnen de groepen. Nadere info volgt.
 • SOP op de website
 • Brief twee ouders, Bert koppelt naar de ouders terug.
 
Notulen goedgekeurd.
 
 
Bert
 
 
 
 
Jur
                     Margriet
 
 
Jur
 
Alle teamleden
 
Jur/Spoor
 
 
Jur
Bert
3.    Post/ email
Geen binnengekomen stukken.
 
 
 
 
4.   Vakantierooster
 
 •  Het rooster waarbij twee weken meivakantie is gepland wordt gehanteerd. Hierbij komt de vrije Goede Vrijdag te vervallen. De overige vakanties zijn landelijk bepaald.
 
De verwarring omtrent de invulling van verschillende vakantieroosters binnen de Edamse scholen heeft te maken met de verdeling van het aantal lesuren binnen het jaar.
Alle scholen voldoen aan het norm ( aantal lesgebonden uren basisschool-carrière) die is vastgelegd.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.    Onderwijsontwikkelingen
 
 • Spoordag. Het team was zeer enthousiast en positief over deze dag.
De dag verliep voorspoedig. De workshops (oa begrijpend lezen. coöperatief leren) waren inhoudelijk zeer de moeite waard. M.n. lerende school , samenwerking, samen opdrachten maken liep als een rode draad door alle workshops heen.
Verdere uitwerking van deze dag krijgt nog vervolg in de vorm van scholing van teams directie etc. Spoor buigt zich hierover.
 
 
Jur/ Spoor
 
 
6.     Website PO Venster.
De vraag is wat wil je als nieuwe ouders zien/ weten/lezen;
-In ieder geval inspectierapport, schoolresultaten en algemene gegevens.
-Waar staat openbaar onderwijs voor en waarin onderscheidt De      Piramide zich van andere scholen.
-Welke initiatieven zijn er ondernomen.
De huidige ouders meer diepgang, meer info over methodiek, wat leren de leerlingen door de jaren heen.
 
ICT buigt zich over moderniseren van de pagina.
 
 
Leden MR
 
 
 
 
 
 
 
 
ICT werkgroep
 7.   Formatie
Indeling tot nu toe nog niet bekend
Wel is duidelijk dat we met minder groepen starten.
Komt de volgende MR-vergadering terug.
 
Jur
8. Schoolfeest
De Mr gaat akkoord met sponsors. Ook worden de sponsoren op een manier bekendgemaakt tijdens het feest.
 
 
9.   Rondvraag
 Geen rondvraag.   
 
Punten voor de volgende vergadering:
 • Verkiezing MR
 • Formatie 2014-2015
 
 
 
 

Volgende MR vergadering is woensdag 4 juni 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------


Notulen 19 november 2013 vergadering Medezeggenschapsraad van De Piramide Edam.


Aanwezig:

Notulen vorige vergadering: 
- Wat betreft de onderwijsontwikkelingen, er wordt meer nadruk gelegd op het klassenmanagement. Collega’s gaan meer met elkaar overleggen en hebben klassenconsultatie.
- Wat doen we met de notulen naar de ouders toe? Een verkorte versie komt in de Pipo. Goed gekeurde notulen komen in de map van de MR.
Post:
-Het nieuwe Info MR boekje lag in het postvak.
-Er is een vraag gekomen door een ouder over de fruitdag. Het schijnt dat er voor een aantal kinderen te kort tijd is om hun fruit op te eten. De werkgroep Voeding en beweging zal zich over deze vraag buigen. Geen fruit mee op fruitdag dan gaat de koek mee terug.
Tip: voorlezen tijdens het fruit eten.
Inspectie:
De Piramide heeft inspectie bezoek gehad. De eindconclusie was heel positief. De Piramide heeft een warm pedagogisch klimaat. Ze houden het basisarrangement, dit houdt in dat de inspectie de school 1x in de 4 jaar zal bezoeken.
Personeelszaken:
-Shirley zal vanaf januari weer 3 dagen gaan werken, wo, do en vr. Jacolien komt terug van zwangerschapsverlof.
-Marian gaat per 1 januari met pensioen. Monique zal tot de zomervakantie 1 dag opvangen en Cynthia L. zal de vrijdagochtend voor haar rekening nemen.
-Sinds 15 november heeft de school geen conciërge meer.
-Tijdens het zorgteam worden de ouders van het besproken kind uitgenodigd. Dit wordt als zeer positief ervaren.
-De Piramide loopt in leerlingen aantal terug. Dit zal inhouden dat er in het nieuwe schooljaar zal worden bezuinigd op personeelskosten.
-Volgend jaar zal de school van 11 naar 10 groepen gaan.
-Hoe kunnen we De Piramide meer op de kaart zetten? Door het benadrukken van het ICT onderwijs en het technisch leesonderwijs.
-Er is een ouderbetrokkenheid werkgroep opgezet. We willen de ouders meer betrekken bij de activiteiten op school.
        Ideeën: - Meer inloopavonden
                       - Met kerst een borrel voor de ouders geven
                       - Workshops geven door leerkrachten voor ouders
Vandalisme:
Het is gelukkig vrij rustig nu. Niets te melden deze keer.
Veiligheid:
- We hopen een schoolzone te kunnen invoeren rond de school. In Volendam hebben ze dit al gedaan bij alle scholen. Jur gaat de gemeente bellen.
- De pestwerkgroep moet weer genoemd worden in de PiPo. Het is heel belangrijk ook de positieve dingen te melden.
GMR:
- Misschien een idee om een keer de vergadering van de GMR bij te wonen?!
- Zullen we Astrid van de Wijnberg uitnodigen voor de volgende vergadering?
- Er is weer een vacature voor de GMR. Wie voelt zich aangesproken?!
- Bert vraagt de agenda van de GMR op.
Rondvraag:
Sandra: Tijdens de ouderavond zou er iemand van “broodje mee” aanwezig zijn. Er waren een aantal ouders speciaal voor gekomen. Er zijn wat klachten.
Jur: Wil iets vertellen over passend onderwijs.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Notulen 4 september 2013 vergadering Medezeggenschapsraad (MR) van De Piramide, Edam

 
Aanwezig: 

 
Opening met welkom nieuwe MR leden
We verwelkomen Janneke Keeman, Sandra van Beek en Angela Willems als nieuwe leden van de MR
 
Notulen worden ongewijzigd goedgekeurd
 
Onderwijsontwikkelingen
Onderwijsassistent. Trudy gaat ons verlaten, Dorien vd Pol wordt onderwijs assistent.
Nieuwe methoden voor taal en spelling  op maat (TOM en SOM) zijn in gebruik
 
Piramide gaat naar klassemanagement. Daarbij hoort dat het bouwoverleg meer inhoud krijgt. (onderbouw (1-2) kent een bouwoverleg, middenbouw (3-4-5) en bovenbouw (6-7-8). Dat betekent dat in het bouwoverleg inhoudelijk gesproken wordt over de toepassing van de onderwijsmethoden.
 
30 september komt inspectie langs voor een regulier bezoek. In maart 2010 was laatste bezoek.
Inspectie focust speciaal op de aansluiting begrijpend lezen met wereldoriëntatie vakken.
 
Ouderavonden waren niet erg drukbezocht. We filosoferen even over mogelijke oorzaken en oplossingen
 
Naar passend onderwijs (gaat in per augustus 2014) komt op de agenda voor de volgende vergadering
 
Personeelszaken
Trudy gaat ons dus verlaten.
Groep 1-2: Pam: streven is na herfstvakantie weer terug. Danielle doet dat nu.
Annemiek is er nu niet. Dat doet Margreet nu.
Willy is pool-leerkracht
Jacolien heeft zoon (Shirley vervangt)
Mirjam is weer terug als vakleerkracht gym
 
Heidi Bremmer: is als conciërge werkzaam. Ze werkt met behoud van uitkering 5 ochtenden 9-12 gedurende 3 maanden. Daarna eventueel een nieuw persoon
Complicaties: verzekering, is geregeld via een collectief van de gemeente Zaanstad.
 
Vandalisme
Schommel was stuk; dakpannen weg; luchtroosters vernield.
 
Met Pauline Kemper (Ouderraad) afgesproken dat zij het wieden gaat coördineren.
 
Veiligheid: Geen nieuws
 
Werkgroep pesten krijgt vervolg, nog niet helemaal duidelijk hoe en wanneer
 
GMR
De GMR is de medezeggenschapsraad in de Stichting waar de Piramide deel van uitmaakt.
MS: handig om website GMR te bekijken voor de eigen MR vergadering.
JB: idee om een van de GMR leden uit te nodigen bij een volgende MR vergadering
 
Rondvraag
BvdM gaat presentatie doen op de algemene ouderavond op 17 oktober
Vaststelling vergaderschema: we vergaderen in de Piramide van 19:30 tot 21:00 op de volgende data:
19 november 2013
8 januari 2014
10 april 2014
4 juni 2014
 
Taakverdeling
Angela Willems zal voortaan de notulen verzorgen van elke MR vergadering
Sandra van Beek wordt de nieuwe Piposchrijver (stukje in de Pipo over MR, in principe na elke vergadering)
Bert van der Meer wordt de nieuwe voorzitter (uitnodigen voor en leiden van vergadering)

Afscheid oude MR leden
Dankjewel Mirjam voor jarenlange bewezen diensten!
We bedanken ook Jolanda Koppes en Wilfred Vrind, alleen zijn die niet in de vergadering aanwezig

 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Notulen MR vergadering OBS De Piramide 4 juni 2013

 
Aanwezig:
Oudergeleding: Mirjam Schardam (Voorzitter), Bert van der Meer (secretaris en oudergeleding)
Personeelsgeleding: Hanneke Pekelharing, Annedien Nuijens, Jolanda Koppes en
Schoolleiding: Jur Beugel
Afwezig: Wilfred Vrind (oudergeleding
 
Post
Bij de post was er 1 brief aan de MR over schoolondersteuningsprofiel waarin de Piramide moet voorzien. Vanaf 1 augustus 2014 is ‘passend onderwijs’ gerealiseerd. Hierin worden plannen geformuleerd om kinderen (met een ‘rugzakje’) te begeleiden. Dit komt terug in de MR vergadering van september a.s.
 
Notulen
Waren snel. Geen opmerkingen over de notulen
 
Verkiezingen van de MR
Er hebben zich nog geen nieuwe kandidaten aangemeld.
We gaan nu gericht mensen benaderen.
 
Vergaderschema
Woensdag 4 september is eerste vergadering
GMR data zijn hierin niet verwerkt, noch de sportschema’s van de nieuwe leden
GMR data: di 24 sep, di 3 dec, di 14 jan, di 4 maart, di 22 april, di 10 juni
Planning Wo 4 Sep, di 19  Nov, wo 29 jan, do 10 april, wo 4 juni
We houden voorlopig dit vergaderschema aan en stellen definitief vast op 4 september als we in de nieuwe samenstelling vergaderen
 
Onderwijsontwikkelingen
Mirjam: vorige vergadering werd aangegeven dat de nieuwe taalmethode werd geleast in afwachting van ondersteuning lessen met iPads. Is het niet beter om de nieuwe taalmethode uit te stellen tot de aanschaf van iPads?
Nee, want aanschaf iPads is geen optie; kost school teveel en er is geen optie dat ouders dit betalen. De nieuwe taalmethode komt er wel met ingang van het nieuwe schooljaar en wordt waarschijnlijk ingevoerd voor groepen 4-5-6. De methodes Taal Actief en Taal op Maat liggen voor.
 
HVO komt niet terug in volgend schooljaar
Vanwege onduidelijkheid over lesstof, zoals docent HVO zelf ook aangeeft, is het niet duidelijk of HVO een aanvulling is op het lesprogramma. Daarnaast waren er ordeproblemen in de les.
Daarom gaat piramide niet verder met HVO.


We spreken af dat met het vervallen van HVO er aanleiding is om het bestaande lesprogramma van leefstijl meer aandacht te geven. Annedien: HVO les is zo’n succes omdat er in kleine groepen wordt gegeven en in een andere ruimte. Als je een les leefstijl geeft, bijvoorbeeld in een kring, krijg je automatisch meer aandacht
 
Formatie
Groepsindeling wordt uitgedeeld. Jur probeert deze week ook de brief aan de ouders te sturen.
 
Vandalisme
De politie vraagt uw aandacht voor het volgende: In de nacht van 10 op 11 mei klautert iemand omhoog op de dependance. Twee minuten later staat het beeld op zwart.
Annedien: waarom staan de camera’s niet binnen? Omdat de camera’s binnen veel duurder zijn
(veel gevoeliger voor licht)

Schoolgids
Jur stuurt morgen de schoolgids rond, waarin onze opmerkingen zijn verwerkt.
Iedereen wordt uitgenodigd opmerkingen per mail retour te sturen.
 
Veiligheidsplan
Jur stelt voor het veiligheidsplan regelmatig op de agenda te laten terugkeren. We besluiten dat we 2x per jaar regelmatig genoeg vinden.
 
GMR
Zie MR mail. Wij hebben een mailbox van de MR
Notulen van onze MR komen op de website (mail aan Margriet) en aan de GMR.
 
Rondvraag
Jur bedankt iedereen voor de tijd en aandacht die besteed is aan de MR en de prettige samenwerking.
 
Mirjam informeert wat de ontwikkeling van de onderwijsresultaten van de grote groep 5 (Janneke/Hanneke). Hanneke geeft aan dat de onderwijsresultaten op peil zijn en dat het feit dat Trudy (onderwijsassistent) er op 3 ochtenden is van 9 tot 12 maakt dat de kinderen toch veel aandacht krijgen. De ‘levendigheid’ van de groep is niet alleen aan de grootte te wijten, maar ook aan de chemie.
Vanwege onrust (heel veel ouders hebben extra gesprek gehad met Janneke) wordt de ouderavond begin volgend schooljaar in de nieuwe groep 6 (Annedien) in eerste of tweede schoolweek gehouden. Verder beraadt Jur zich over communicatie naar ouders in dit schooljaar om aan te geven dat groepsleerkracht en schoolleiding veel aandacht hebben voor deze groep.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Notulen MR  vergadering 16 april, 19:30, Piramide Edam


Aanwezig
Oudergeleding: Mirjam Schardam (voorzitter), Bert van der Meer (secretaris), ,Wilfred Vrind
Personeelsgeleding: Hanneke Pekelharing, Jolanda Koppes, Annedien Nuijens
Jur Beugel

Geen post en email
Notulen 12 februari en 14 maart zijn goedgekeurd
Stemming over schooltijden
Er is een kleine meerderheid van de ouders voor optie B (Inclusief de papieren stemmen is 89 keer gekozen voor B en 84 keer voor A). Dat betekent dat de schooltijden voor volgend jaar volgens dat voorstel .
Er is een kleine onzuiverheid in de stemming, omdat bleek dat dezelfde ouder op verschillende computers een stem uitbrengen. Gezien het aantal stemmen is er geen sprake van grootschalige onregelmatigheden. Bovendien zal er, indien er onregelmatigheden zijn geweest, zowel meerdere keren op A als op  B zijn gestemd. Wij gaan er daarom vanuit dat de stemming voldoende betrouwbaar is om als grondslag voor de beslissing te dienen.
Alle teamleden hebben voor optie A gekozen.
Mirjam maakt een brief aan de ouders voor 14u woensdag 17-4-2013.
Onderwijsontwikkelingen
Bezig met uitzoeken van nieuwe taalmethode, omdat de oude methode al 10 jaar oud is.
Insteek is om nieuwe methode te leasen, zodat je flexibel bent en tzt zou kunnen overstappen op mogelijk iPad-onderwijs.
Bijeenkomst gehad voor begrijpend lezen
5 leerkrachten volgen training in herkennen en begeleiden van hoogbegaafdheid.
Personeelszaken
Vanwege verwachte langere duur van ziekteverlof PvV blijft Danielle voorlopig die groep (1/2) lesgeven.
Zwanger
Vandalisme
Er wordt een hekwerkje geplaatst bij de Dependance.
De laatste tijd is er geen noodzaak geweest om aangifte te doen.
Veiligheid
Niks geen nieuws
Werkgroep Pesten
Stukje in stadskrant over het project “Met elkaar!”. Kinderen zijn goed gestart met het project. Liedjes en dansjes worden ingestudeerd, knutsels zijn gemaakt. AN merkt dat er diepgaande gesprekken zijn in de klas.Er wordt gewerkt naar een hoogtepunt op donderdagmiddag  25 april.
Ook als er sprake is van ‘opwachten’ direct na schooltijd, dan graag melden aan leerkracht.
GMR
Mirjam heeft geen notulen gekregen. Zij stuurt onze notulen door. Jur heeft ze ook ontvangen
Rondvraag en afsluiting
JB: Volgend jaar hebben we 1 week mei-vakantie omdat we anders de 960 uur niet halen. Het alternatief (ruim 2 weken mei-vakantie) is niet te combineren met 960 uur (dan komen we op 948u). Trimaran kiest daar waarschijnlijk voor.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

MR vergadering over formatie en schooltijden 14-3-2013 19:30, OBS De Piramide, Edam
 

Aanwezig zijn de voltallige personeelsgeleding (Annedien Nuijens, Hanneke Pekelharing, Jolanda Koppes) en de voltallige oudergeleding (Mirjam Schardam, voorzitter, Wilfred Vrind, Bert van der Meer, secretaris) en Jur Beugel namens de schoolleiding.
Wat vooraf ging: In de vorige MR vergadering deed JB de MR een voorstel voor aanpassing van lestijden en schooltijden waar het volledige onderwijsteam al mee had ingestemd. De oudergeleding heeft aangegeven zich hierop te willen beraden. Dat is gebeurd in een aparte vergadering van de oudergeleding. In een brief aan JB heeft de oudergeleding haar vragen uiteengezet. JB heeft voorafgaand aan deze vergadering zijn voorstel nogmaals schriftelijk toegelicht.
Voornaamste wat de oudergeleding miste in het voorstel was een alternatief voor het plan, zodat duidelijk wordt wat de afweging is. Dat alternatief is niet geformuleerd, wel wordt duidelijk welke overwegingen er zijn voor het voorstellen van 960 uur:

Deze overwegingen in ogenschouw nemend gaat de oudergeleding akkoord met de 960 uur. De personeelsgeleding is (nog steeds) voor, zodat het voorstel om naar 960 lesuren per jaar te gaan wordt aangenomen.
Een discussie over de lestijden volgt. Duidelijk wordt dat 5,5 lesuren per dag (ma, di en do) en 6u per dag  (wo, vr) in verband met de deeltijd-aanstellingen van veel docenten erg handig zijn; nu is dat aantal ook zo. Anders gezegd: een ander aantal lesuren per dag maakt de puzzel erg ingewikkeld.
Niet duidelijk wordt wat de overweging is om de schooltijd ’s-Middags aan te passen van 15.30 naar 15.00uur. WV geeft aan dat de belangen van circa 300 ouders (ivm eerder ophalen van hun kind) in deze wat zwaarder mogen wegen dan de belangen van 12 docenten.
We werken twee voorstellen uit voor de schooltijden. JB geeft aan dat hij een voorstel-brief wil maken waarin hij de wijziging in lestijden en schooltijden uitlegt en de twee voorstellen uiteenzet. Deze brief gaat naar ouder- en personeelsgeleding. Vervolgens willen we de ouders + docenten de keuze laten maken: de meerderheid beslist, waarbij docenten een zwaardere stem krijgen. Over de vorm hiervoor hebben we nog niet besloten.
JB geeft aan de brief maandag 18 maart aan ons te kunnen toesturen.

 
ma di wo do Vr    
08:45 08:45 08:45 08:45 08:45    
12:00 12:00 12:45 12:00 12:45    
03:15 03:15 04:00 03:15 04:00    
13:15 13:15   13:15      
15:30 15:30   15:30      
02:15 02:15   02:15      
          Per week  
05:30 05:30 04:00 05:30 04:00 24,5 uur
             
ma di wo do vr    
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30    
12:00 12:00 12:30 12:00 12:30    
03:30 03:30 04:00 03:30 04:00    
13:00 13:00   13:00      
15:00 15:00   15:00      
02:00 02:00   02:00      
          Per week  
05:30 05:30 04:00 05:30 04:00 24,5 uur
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Notulen MR  vergadering 12 februari, 19:30, Piramide Edam

Aanwezig
Oudergeleding: Mirjam Schardam (voorzitter), Bert van der Meer (secretaris), ,Wilfred Vrind
Personeelsgeleding: Hanneke Pekelharing, Jolanda Koppes, afwezig is Annedien Nuijens (ziek)
Jur Beugel

Notulen vorige vergadering
Wilfred:
-OPSO ipv OBSO
- Miste de aanleiding voor werkgroep pesten. Dat was dat ik als lid van de MR van verschillende kanten werd aangesproken op pesten en de rol van de school daarin. Ik constateerde een groot verschil in beleving tussen ouders ("ze doen er niets aan en het wordt steeds erger") en school ("we doen wat gedaan moet worden en volgens ons is het niet erger dan anders") en heb voorgesteld om een breed opgezette werkgroep te vormen die in elk geval tot doel heeft duidelijk te maken wat we (leerlingen, ouders, school) van elkaar mogen verwachten en daarover te communiceren. Niet omdat de school als enige verantwoordelijk is voor het (optreden tegen) pestgedrag, maar omdat school een prachtig platform vormt om pesten met elkaar aan te pakken.
- Shirtsponsoring wordt kort besproken. We besluiten geen standpunt in te nemen omdat er vooralsnog geen noodzaak is om de shirts te vervangen. Besloten wordt om hierover een standpunt in te nemen als daar een concrete aanleiding voor is.

Arbo aangelegenheden
Annedien is er niet (ziek). Er is een reactie van Dhr Snijder (positief, erzijn twee punten aan toegevoegd: actiepunten dit schooljaar en een lijst van mensen die bereikbaar moeten zijn). Er is een Plan van Aanpak dat staande de vergadering wordt gekopieerd en uitgedeeld. We bespreken kort de punten, in volgende vergaderingen wordt hierop teruggekomen.

Er is inmiddels ook een incidentenregistratieformulier waarmee alle pest-incidenten door de leerkracht centraal worden gemeld bij de schoolleiding.

Begroting en formatie
Jur doet een voorstel voor de formatie, waarin we volgend jaar ook met 11 groepen verder kunnen. Muziekonderwijs kan sowieso niet meer door vakdocent worden gegeven.  Schoolleiding zal ook, in elke oplossing,   voor de klas blijven staan. Schooltijden gaan in het voorliggend voorstel wel veranderen naar 960 uur per jaar (nu 1010 uur). Dan gaan alle kinderen 24,5uur per week naar school (nu 25,75uur). De week zie er als volgt uit, voor alle klassen:
ma, di, do: 08:30-12:00 en 13:00-15:00
wo, vr: 08:30-12:30
MS vraagt of het continurooster, een dierbare wens van veel ouders, niet in de overweging is betrokken. Dat is niet het geval, JB geeft aan dat hij een continurooster op dit moment niet rond krijgt omdat het team tegen is en het logistiek lastig is. Leerkrachten zien continurooster als extra werkdruk. WV stelt dat dat niet de enige overweging mag zijn; een continurooster heeft ook voordelen, zowel voor ouders als leerkrachten. HP stelt dat ook het effect op kinderen (concentratie kinderen als ze langer naar school gaan) moet worden  meegewogen.
JB geeft aan dat ook aan dat in het voorstel het minimum aantal onderwijsuren is gedacht; elke leerling krijgt over de 8-jarige basisschoolperiode tenminste 7520 uur onderwijs. Met de nieuwe schooltijden zou alleen de huidige groep 4 (die volgend jaar in groep 5 zit) 50 uur te weinig krijgen, wat in 4 jaar ingelopen moet worden: 12,5uur per jaar.

JB vraagt of de oudergeleding tenminste kan instemmen met 960 uur. BvdM geeft aan dat we hierover niet staande de vergadering kunnen beslissen. JB geeft aan dat hij wel (eind)) deze maand meer duidelijkheid wenst. We spreken af dat JB de oudergeleding een officieel verzoek doet. Oudergeleding heeft instemmingsrecht omdat schooltijden worden gewijzigd.

Oudergeleding komt op ma 25 februari 19h30 bij MS bijeen

Brede school
Informatieboekjes zijn uitgedeeld

Onderwijsontwikkelingen
Niets specifiek, alles loopt

Passend onderwijs
Geld dat nu voor rugzakjes is, komt in een fonds waar je aanvragen in kunt dienen en achteraf verantwoording moet afleggen.

Vanaf 1 augustus 2014 gaat dit in. Jan Hus is daar de voorzitter van geworden. Bij de volgende vergadering zal hier meer informatie aan de MR gegeven worden.

Personeelszaken
Brief mbt juf Irma is naar kleuter-ouders gegaan.
Juf Pam wordt voorlopig vervangen door Danielle Bosman

Vandalisme
Rustig op dit moment

Notulen GMR komen op website?
JB: Namen van personen niet in de notulen die naar GMR gaan. Datzelfde ook niet in de notulen die op website worden gepubliceerd.

Sociaal plan
Communicatie over sociaal plan is slecht. Er is een brief aan bestuur SPOOR, cc aan GMR waarin personeelsgeleding verzoekt om nadere informatie over het sociaal plan.

Veiligheid slaan we over bij afwezigheid Annedien

Werkgroep anti-pesten
2e vergadering gehad op 18 januari. Belangrijkste vordering is dat we 2e helft april een projekt gaan doen over pesten. Aan het begin van die week sturen we de ouders een brief met informatie over pesten (oa onderscheid plagen - pesten) en eind van die week worden ouders op school uitgenodigd om met hun kind te bekijken wat er zoal rond pesten is verteld, geoefend en gedaan.
Verder is pesten en het pestprotocol via het 'bouwoverleg' bij alle leraren op de agenda gezet en zij hebben daaraan in hun lessen (leefstijl) aandacht gevraagd. Verder is leraren gevraagd welke invulling ze geven aan het bespreken van pesten in de klas. Hieruit komt oa de suggestie dat leraren in de bovenbouw de leerlingen aan de deur te verwelkomen en aan het einde van de dag op dezelde manier afscheid nemen. Annedien en Bjorn doen dit al en zijn positief over het effect dat dit heeft op het klimaat in de klas. Je introduceert een moment waarop je als leraar je bewust wordt van een issue met of bij een leerling. Doel is welbevinden van leerlingen bevorderen en pesten of gepest worden een onderdeel daarvan.
Doel is dat we met elkaar een klimaat creeren waarin pesten niet wordt getolereerd en geaccepteerd, want de gevolgen van pesten op kinderen zijn ernstig: minder concentratie, slechtere leerprestaties, slaapproblemen en verlies aan zelfvertrouwen dat soms een leven lang duurt. Dat laten we op onze  school toch niet gebeuren!

Gezonde traktatie
Gaat leerkrachten op de hoogte stellen hoe ze om kunnen gaan met traktaties in het bijzonder en een gezondere levensstijl in het algemeen. Om die reden zijn Erik Scheltens (ouder), Marian van der Meer (ouder), gymjuf Mirjam en een mevrouw van GG en GD een werkgroep begonnen.
Fondsen van Jeugdimpuls, Hartstichting en Zilveren Kruis-Achmea subsidieren dit programma.
Gekeken wordt naar programma 'lekker fit' om dat volgend schooljaar in te voeren.
Maandag na krokusvakantie is er toevallig ook een clinic mbt Volendammer Dijkloop.

Rondvraag
WV meldt verontrustende geluiden uit de grote groep 5, welbehagen in de klas, wat kan eraan gedaan worden? Jur neemt op met Janneke, komt hierop terug.


Bert van der Meer
Structuur in Procedures en Rapportages
www.bertvandermeer.com
06-24659158

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
MR notulen 20 november

Plaats: OBS De Piramide
 
Opening. Aanwezig MR: Mirjam Schardam (voorzitter), Jolanda Koppes, Hanneke Pekelharing, Annedien Nuijens, Bert van der Meer (notulist)
Namens directie: Jur Beugel
Afwezig: Wilfred Vrind
 
Post
Ingekomen: wetsvoorstel passend onderwijs (min OCW)
Volgende keer op agenda
 
Notulen
Jan Hus (bestuursvoorzitter SPOOR) vertrekt per april (later) want beoogde kandidaat heeft zich teruggetrokken
@ Actiepunt JBinzake lesmethoden loopt
@ Actiepunt JB vroegschoolse opvang loopt
Geen verdere opmerkingen
 
Arbo aangelegenheden (AN)
ter plekke wordt uitgereikt "Arbomeester voor primair onderwijs"
Is actieplan, komt in latere vergadering terug, alsmede feedback R.Sneijder op veiligheidsplan
 
Begroting 2013-2014
Eerste formatiegesprekken met SPOOR vinden plaats op 4 december. Peildatum begroting wordt bepaald door aantal leerlingen per 1 okt 2012.
87% van begroting zijn personele kosten. Begroting komt in latere vergadering terug
 
Brede school
Twee weken geleden zijn activiteiten voor jongsten gestart (groep 1-2), worden gegeven door Berend Botje, hier op school, aan ca 15 kinderen.
Vwb activiteiten in de Singel is status onbekend, coordinator was bij laatste overleg afwezig. Esther en Monique hebben promofilmpje gemaakt. Dat willen we gebruiken om kinderen enthousiast te krijgen. Bijdrage ouders is tussen 2,5 en eur 4 per keer. Geen zicht op welke activiteiten niet zijn doorgegaan en aanmeldingen. Blijft op agenda MR staan.
 
Formatie
Zie begroting, geen nadere info bekend.
Wel wordt 3e kleutergroep gestart conform brief aan ouders (27 groep 2-ers worden bij elkaar gezet in voorbereiding op groep 3). JB heeft geen ouders op gesprek gekregen. JK: sommige ouders vinden het jammer dat ze t jaar niet af mogen maken in de huidige groep.
Personele invulling is nog onduidelijk omdat school geen vrijheid heeft om docent aan te wijzen (SPOOR geeft aan dat anderen voorkeur hebben vanwege rechtspositionele positie)
 
Onderwijsontwikkelingen
JK: met Hummelhoek (peuterspeelzaal) methode voor interactief voorlezen verkend. Hier worden kinderen bevraagd over prenten en moeten woorden geven aan wat ze zien. Dat is dus actiever dan voorlezen en bevordert woordenschat.
 
Voor de taalzwakke kinderen wordt verder VVE (voor- en vroegschoolse educatie) aangeboden. HP neemt zitting in overleg met cbw en Hummelhoek.
 
RR en JB gaan op 7 december ambitiegesprek voeren in Amsterdam
Vragenlijst is ingevuld, gericht op onderwijsambities (bijv rekenonderwijs verbeteren) Uitkomsten vragenlijst wordt besproken met specialist die zijn of haar kwaliteiten in dienst stelt van het bereiken van de uitgesproken ambitie
 
Personeelszaken
Geen
 
Spoorzaken
Vanwege krimp budgetten door te weinig prijscompensatie en teruglopende leerlingaantallen moeten er bij SPOOR 7 fte moeten verdwijnen en bij OBSO 15 fte. Dat zijn dus meer dan 7 docenten. 
Stichtingen werken nauw samen maar zijn (nog) niet gefuseerd.
 
Er is een concept sociaal plan SPOOR dat voor 2 jaar geldt dat aan personeel is toegestuurd.
 
Vandalisme
Er zitten bordjes op het hek (verboden toegang na schooltijden)
Politie kan nu bekeuren.
Het is nu rustig. Er wordt zeer waarschijnlijk een hekwerk geplaatst tegenover klimmuur om "hangplek" af te sluiten. kosten 1.200.
 
Gmr - HP
In GMR zitten 8 mensen die voor OBSO en SPOOR samen MR vormen. We hebben geen inzage in notulen
@ Actiepunt HP: notulen krijgen
 
Schoolplan [niets te melden]
Veiligheid [zie eerder]
3e kleutergroep [zie eerder]
 
Pesten
@ Actie BvdM: werkgroep instellen met ouders, overblijf, leraren (suggesties; AN, HP, RR ), ouders
 
@ actiepunt: 
voor 1 december brief uit (eyecatcher) . Tekst van BvdM, opmaak AN 
 
Voetbaltenue Piramide
Noodzaak nieuw tenue staat niet vast (eens per jaar gebruikt)
Reden dat het op agenda staat is dat MR toestemming dient te geven voor sponsornaam op shirt. Er is nog geen sponsor in beeld dus kan MR hier (nog) niets mee.
 
Gezond eten op school
werkgroep met Erik Scheltens: regulerender optreden mbt traktaties
Altijd fruit ipv eens per week. 10 december is volgende bijeenkomst, dan komt iemand van de GGD (preventiemedewerker)
 
Rondvraag en afsluiting
JB: bijhouden van activiteiten tbv transparantie en jaarverslag. Heeft ingevuld voor schooljaar 2011-2012. @ Actie JB rondsturen overzicht wetsartikelen met invulling voor jaar 2011-2012.
JB: er is een inspectie geweest van de VVE.Rapport ligt ter inzage bij JB.
JB: afgelopen weekend is asbest verwijderd. 
Inspectiebureau heeft gebouw vrijgegeven.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Notulen MR vergadering 19 september 2012

 
Aanwezig: Jur Beugel, Anneke Pekelharing, Jolanda Koppes, Mirjam Schardam, Wilfred Vrind
Afwezig (met afbericht): Annedien Nuijens, Bert van der Meer.
 
Opening:
Mirjam heet iedereen van harte welkom bij de eerste MR vergadering van schooljaar 2012-2013.
 
Financiën ouderraad:
Pauline Kemper is uitgenodigd om toelichting te geven over de financiën van de ouderraad. Helaas heeft Pauline nog geen overdracht gekregen van voorganger Henk zodat zij niets kon bespreken.
 
Arbo aangelegenheden:
Een Arbo consulent heeft het plan van aanpak welke naar aanleiding van de enquete onder de leerkrachten is opgesteld ontvangen en toets deze aan de wettelijke vereisten. Tevens wordt het veiligheidsplan getoetst. Terugkoppeling over de bevindingen vindt plaats voor 1 november 2012. De MR wordt hier tijdens het volgend overleg over bijgepraat. Tijdens het “bouwoverleg” wordt periodiek de voortgang besproken met de leerkrachten, zodat zij ervaren dat hun input wordt omgezet in concrete actie.
 
Begroting/Formatie:
Dit blijft een punt van aandacht. Dit jaar zijn er grote klassen. De oorzaak ligt in een terugloop van het aantal leerlingen en daarmee een afname van het beschikbaar gestelde budget. Met minder budget kunnen minder leerkrachten worden aangesteld. Dit vergt een andere manier van personeelsplanning en kan resulteren in grotere groepen. De voortgang in deze grote groepen wordt nauwlettend in de gaten gehouden. De eerste signalen zijn niet negatief.
Tevens leidt dit tot een scherpe focus op met name de nieuwe instroomklas en welke vorm hieraan wordt gegeven. Dit wordt gaande weg  2012/2013 verder uitgewerkt naarmate er zicht komt op het aantal nieuwe aanmeldingen.
 
Brede School:
Het aantal aanmeldingen is voor dit blok erg laag. Er wordt momenteel een PR offensief gestart om het aantal inschrijvingen te vergroten. Een duidelijke oorzaak is volgens Jur niet direct te benoemen. Met de MR worden allerlei mogelijke oorzaken besproken.
 
Onderwijsontwikkelingen:
Er is gestart met “leeslink”, dit is een nieuwe (digitale) leesmethode. Voor de meeste leerkrachten is het even wennen en kende men wat opstart problemen. Inmiddels zijn deze redelijk onder de knie en groeit het enthousiasme. De methode sluit heel mooi aan bij de hedendaagse actualiteiten.
 
De spellingsregels zijn inmiddels binnen alle groepen gelijk en kunnen nu uniform binnen de school worden geuit om zo deze nog meer onder de aandacht van de leerlingen te brengen.
 
Vanuit de MR wordt er geopperd om alle specifieke leermethoden te melden op de site van de Piramide of via een nieuwsbrief, zodat ouders sneller kunnen achterhalen via welke methode de leerstof wordt onderwezen. Jur vindt dit een goed idee en stelt voor om een nieuwsbrief te wijden aan de leermethode “spelling”. (Actie JUR).
 
Er komt een inspectie vanuit de voor en vroegschoolse educatie (VVE) om te kijken wat er wordt gedaan aan taalinstructie. Zij komen vervolgens met adviezen voor verbeterpunten. Deze inspecteurs gaan ook in gesprek met peuterspeelzalen om zo een sluitende keten te krijgen voor taalinstructie en daarmee het niveau van taalbeheersing naar een hoger niveau te brengen.
 
Spoorzaken/ GMR:
Vanaf 1 januari 2013 zal Spoor in een nieuw gebouw plaatsnemen, samen met OPSO. Tevens zal  Jan Hus per die datum vertrekken.
Er is binnen de GMR nog één vacature voor een afgevaardigde vanuit de personeelsgeleding. Er is nog geen overleg geweest in de nieuwe vorm (na de verkiezingen).
 
Vandalisme:
Op het moment is het weer rustig. Wel worden er op korte termijn drie borden geplaatst met opschrift “Verboden voor onbevoegden” dit geeft de politie het recht om overtreders aan te pakken. Het verbod zal gelden van 20.00 uur tot 07.00 uur.
 
Rondvraag:
Jur geeft aan dat er bij de overblijf een financiële boekhouding is, en is van mening dat ook deze in alle openheid besproken moet worden. Het voorstel is om dit tijdens de algemene ouderavond te doen op 18 oktober.
 
De vergadering wordt gesloten om 21.30 uur.
 
Activiteiten:
 
Algemene Ouderavond:              18 oktober 2012
Volgend MR overleg:                    20 november 2012