Medezeggenschapsraad

 

In de medezeggenschapsraad zitten zowel ouders als leerkrachten. Zij praat over alle zaken die het onderwijs op De Piramide betreffen. In veel gevallen adviseert de medezeggenschapsraad ; in een aantal gevallen heeft ze beslissingsrecht. Eens in de drie jaar vinden verkiezingen plaats. In principe kan iedere ouder zich verkiesbaar stellen. Op dit moment zitten in de medezeggenschapsraad :

 

De directeur van de school kan gevraagd worden als adviseur de vergaderingen van de medezeggenschapsraad bij te wonen. U kunt bij de leden van de medezeggenschap terecht met zaken waarvan u vindt dat ze besproken moeten worden. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar en worden van te voren aangekondigd in de PIPO.
Vragen aan de medezeggenschapsraad kunt u ook stellen via e-mail op mr@piramideedam.nl.